Проекти

Поважни реализирани проекти: • 2000-2004 Програма за намалување на штети кај интравенски корисници на дрога / финансирана од ФИООМ /, од ноември 2004 оваа програма во наредните две години ја финансираше Глобалниот Фонд за борба против ХИВ/СИДА, ТБЦ и маларија
 • 2001 Обука за спроведување на метадонски програм
 • 2001 Отварање на дневна болница за прифат и третман на болестите на зависност – “Св.Елисавета” со техничка и материјална помош на МПЦ – Струмичка Епархија
 • 2003 “Risk-Net” проект за ХИВ/СИДА и СПИ превенција кај корисници на дрога, комерцијални сексуални работници и мажи кој имаат секс со мажи / финансиран од УСАИД / Заеднички проект со други НВО
 • 2003 Прва локална кампања за одбележување на 1-ви Декември, светскиот ден за борба против ХИВ/СИДА
 • 2003-2004 Проект за вклучување на локалната самоуправа во ХИВ/СИДА превенција / финансиран од ИТЗ во соработка со МИА-Стоп СИДА од Скопје
 • 2004 Проект: ХИВ/СИДА превенција – наш заеднички предизвик / финансиран од Мировен корпус и УСАИД, Струмица
 • 2004 Втора локална кампања за одбележување на 1-ви Декември, Светскиот ден за борба против ХИВ/СИДА/подржан од ФИООМ/, (1000,00 УСД Сопствени средства + бизнис сектор)
 • 2004 Отварање на Дневен центар за рехабилитација и реинтеграција на поранешни корисници на дрога во с.Банско /заеднички проект со МПЦ – Струмичка Епархија и дел финансиски подржан од Норвешка Амбасада во Р.Македонија.
 • 2004 – 2005 Проект Роми во акција за превенција од ХИВ/СИДА – “HOPE”, заднички проект со МИА – Стоп СИДА од Скопје
 • 2003 – 2004 Проект раководење со здравство, партнер организација на ЗЗЗ на Р.Македонија
 • Февруари 2005 Отварање на Дневна болница за прифат,третман и лекување на болести на зависност / заеднички проект со МПЦ – Струмичка Епархија, Министерство за здравство,Министерство за труд и социјала, Медицински Цента – Струмица и Центарот за социјални работи – Струмица
 • Организирани бесплатни курсви по странски јазик и почетен курс пo Информатика – заеднички проект со Работнички Универзитет Јоска Свештарот од Струмица

  Проекти кои се во тек:  • Март 2005 Отварање на регионална канцеларија за човекови права, како дел од проектот за поддршка на човеовите права во коалиција со уште четири НВО-и /подржана и финансирана од ОБСЕ, чија цел е обезбедување на правни совети и олеснување на пристапот до институциите на граѓаните кои се жалат на неправилности во полициската и судската постапка Глобал Фонд 2005-2007 2007 Отварање на социјален клуб за лица кои се на метадонски програм во склоп на дневната болница, Заедничкипроект на Избор, МПЦ – Струмичка Епархија, Локалната самоуправа и УНИЦЕФ 2009 Отварање на Тераписка заедница ПОКРОВ за рехабилитација и реинтаграција на лица зависни од психоактивни супстанци ,заеднички проект на Избор, МПЦ – Струмичка Епархија и Бизнис сектор

   Издавачка дејност:   • 2000 Книга: ЗАПОЗНАЈТЕ ГИ ФАКТИТЕ 2001 – 2005 Брошури, флаери, плакати

    Соработка со:

    Други невладини организации:    • • МПЦ • МИА • Х.О.П.С • Доверба • Виа Вита • ХЕРА • ЕГАЛ • Центар за подршка на НВО од Струмица • МАНА • Продолжен живот

     Со владини институции:     • • Министерство за здравство на Р.Македонија • Министерство за труд и социјална политика на Р.Македонија • Локална самоуправа Струмица, Василево, Босилово и Ново Село • Медицински Центар Струмица • ЗЗЗ • Центар за социјални работи Струмица • Бизнис сектор Струмица • Сојуз на жени Струмица

      Со други Странски институции и фондации:      • • Институт Отворено Општество на Македонија • ИТЗ • УСАИД • Светска здравствена организација • УНИЦЕФ • ОБСЕ • Мировен корпус • ХОПЕ • ИОМ

       Учество во:       • Истаржувањата и изготвувањето на стратегија за ХИВ/СИДА/СПИ на Р.Македонија Изготвување на стратегија за дроги на Р.Македонија Истражувањето за правата на пациентите во Струмичкиот регион Планирање и отварање на првиот Дневен Центар за прифат, третман и продолжено лекување – Св.Елисавета Планирање и отварање на првиот Дневен Центар за рехабилитација и ресоцијализација на корисници на дроги во с.Банско – Струмица Планирање и отварање на креативна работилница за клиенти кои се на Метадонски програм Дел од коалицијата за правично судење Дел од мрежата за борба против трговија со луѓе Основачи и членови на Македонската Мрежа за намалување на Штета кај корисници на дрога Членови на Централно и Источно Европска Мрежа за намалување на штети Членови на Канадската Мрежа за намалување на штети Членови на Австралиската Мрежа за намалување на штети